Regulamin świadczenia i korzystania z usług
w OSTEO.LIVE Hanna Siomava
obowiązuje od dnia 10.10.2018 r.

§ 1 Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:
OSTEO.LIVE Hanna Siomava – podmiot gospodarczy świadczący usługi ujęte w tym regulaminie.
Osteopata –  pracownik OSTEO.LIVE Hanna Siomava świadczący usługi zabiegów osteopatycznych.
Kupujący/Klient – osoba, która kupuje usługę od OSTEO.LIVE Hanna Siomava w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
Pacjent – osoba korzystająca/uprawniona do korzystania z usług Osteopaty. Może, ale nie musi być tożsamy z Kupującym.
Zabieg Osteopatyczny – usługa wykonywana imiennie na Pacjencie przez Osteopatę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Przed skorzystaniem z usług OSTEO.LIVE Hanna Siomava należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu lub doniesienie jego treści do podopiecznych w razie takiej potrzeby.
2. Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez OSTEO.LIVE Hanna Siomava.
3. OSTEO.LIVE Hanna Siomava czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-20:00.
4. W OSTEO.LIVE Hanna Siomava wykonywane są usługi osteopatyczne dla osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, rekreacji ruchowej, warsztaty oraz konsultacje specjalistów.
5. Pracownicy OSTEO.LIVE Hanna Siomava posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do świadczenia ww. usług.
6. OSTEO.LIVE Hanna Siomava ma prawo zatwierdzać i zmieniać harmonogram usług, zastępować, zmieniać zadeklarowanych dostawców usług.
7. Rejestracje na usługi wykonywane przez Osteopatę odbywa się za pomocą systemu rezerwacji on-line, umieszczonego na stronie internetowej osteo.live, oraz telefonicznie w godzinach pracy wymienionych w punkcie 3 § 2.
8. Zakup usługi Osteopaty jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez OSTEO.LIVE Hanna Siomava. Lista przeciwwskazań jest dostępna na stronie internetowej: osteo.live
9. Udział w Zabiegu osteopatycznym jest dobrowolny. Osteopata nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia i życia Pacjenta, jeżeli szkoda zaistniała z przyczyn od Osteopaty niezależnych.
10. Osteopata nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, jeżeli usługa przez niego wykonana będzie nie zgodna z wyobrażeniem i subiektywnymi oczekiwaniami Pacjenta odnośnie tej usługi.

§ 3 Korzystanie z usług osteopaty

1. Ustalona godzina usługi jest godziną jej rozpoczęcia.
Czas trwania usługi obejmuje czas na uregulowanie formalności oraz przebranie się (jeżeli zabieg tego wymaga).
2. Pacjent powinien być przygotowany do zabiegu w sposób określony przy rezerwacji wizyty, tzn posiadać odpowiedni strój i obuwie.
3. W przypadku spóźnienia na umówioną godzinę z winy Pacjenta, ustalone zabiegi mogą zostać skrócone o czas spóźnienia lub nie zostać wykonane, Pacjent ponosi całkowity koszt zabiegu.
4. Korzystanie z usług świadczonych przez Osteo.live oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
5. Przed zabiegiem Pacjent oświadcza o braku przeciwwskazań do zabiegu oraz informuje o stanie swojego zdrowia. Przed zabiegiem Pacjent zobowiązany jest wypełnić ankietę informacyjną o stanie zdrowia oraz złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
6. Przed zabiegiem, na prośbę Osteopaty, Pacjent zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować powyższy regulamin w formie pisemnej.
7. Po zakończonym zabiegu Pacjent, na prośbę Osteopaty, potwierdza wykonanie zabiegów w formie pisemnej.
8. Wykonanie Usług na podstawie niniejszej Umowy potwierdza się faktem skorzystania przez Klienta ze świadczonych mu Usług.
9. Po zakończonym zabiegu Pacjent powinien stosować się w życiu codziennym do rekomendacji udzielonych przez Osteopatę na zabiegu, w przeciwnym wypadku Osteopata nie gwarantuje skuteczności działania terapii.

§ 4 Zmiany i odwoływanie terminów wizyt

1. Odwołanie / przesunięcie terminu wizyty jest możliwe z minimalnie 24 godzinnym wyprzedzeniem.
2. Odwołania można dokonać telefonicznie, mailowo lub za pomocą wiadomości SMS.
3. W celu odwołania wizyty należy podać imię i nazwisko Pacjenta oraz termin, kiedy planowana wizyta miała się odbyć.
4. Zabiegi nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów.
5. Wizyta, której termin został zmieniony, i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
6. Wizyty odwołane z przyczyn leżących po stronie Osteopaty zostają przesunięte na inny termin, ustalony wspólnie z Pacjentem.
7. Koszt opłaconych, lecz odwołanych w terminie uwzględnionym w punkcie 1 § 4 wizyt, będzie zwrócony w pełnym wymiarze w ciągu 14 dni od daty odwołania wizyty. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Kupującego, z którego Klient dokonał płatności.

§ 5 Płatności

1. Usługi w OSTEO.LIVE Hanna Siomava są odpłatne.
2. Aktualne ceny usług dostępne są na stronie internetowej: osteo.live
3. Za usługi świadczone w OSTEO.LIVE Hanna Siomava płatności można dokonać za pośrednictwem serwisu płatności on-line oraz przelewem na konto. Linki do systemu płatności internetowych i rekwizyty do przelewu bankowego są dostępne na stronie internetowej: osteo.live
4. Za wykonane usługi Pacjent może otrzymać Fakturę. Faktura wystawiana jest za okres maksymalnie do trzech miesięcy od daty zakupu usługi.
5. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin usługi reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem, minimalnie za 24 godziny przed umówionym terminem.

§ 6 Pozostałe zapisy

1. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie OSTEO.LIVE Hanna Siomava Osteopata nie ponosi odpowiedzialności.
2. Pacjent na zabiegu jest zobowiązany do stosowania się, na ile jest to możliwe, do instrukcji Osteopaty w celu umożliwienia wykonania określonych technik osteopatycznych.
3. Do zabiegów osteopatycznych nie będą dopuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
4. W przypadku nie stosowania się przez Pacjenta do Regulaminu świadczenia i korzystania z usług, usługa może być odwołana i opłata nie będzie zwrócona.
5. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres e-mail: osteo.pl@gmail.com

§ 7 Reklamacje

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla OSTEO.LIVE Hanna Siomava Sąd Rejonowy.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem
obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.