Regulamin świadczenia i korzystania z usług
w OSTEO.LIVE Hanna Siomava
obowiązuje od dnia 10.10.2018 r.

§ 1 Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:
OSTEO.LIVE Hanna Siomava – podmiot gospodarczy świadczący usługi ujęte w tym regulaminie.
Osteopata – pracownik OSTEO.LIVE Hanna Siomava świadczący usługi zabiegów osteopatycznych.
Kupujący/Klient – osoba, która kupuje usługę od OSTEO.LIVE Hanna Siomava w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
Pacjent – osoba korzystająca/uprawniona do korzystania z usług Osteopaty. Może, ale nie musi być tożsamy z Kupującym/Klientem.
Zabieg Osteopatyczny – usługa wykonywana imiennie na Pacjencie przez Osteopatę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Przed skorzystaniem z usług OSTEO.LIVE Hanna Siomava należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu lub donieść jego treści do podopiecznych w razie takiej potrzeby.
2. Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez OSTEO.LIVE Hanna Siomava.
3. W OSTEO.LIVE Hanna Siomava wykonywane są usługi osteopatyczne dla osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, rekreacji ruchowej, warsztaty oraz konsultacje specjalistów.
4. Pracownicy OSTEO.LIVE Hanna Siomava posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do świadczenia ww. usług.
5. OSTEO.LIVE Hanna Siomava ma prawo zatwierdzać i zmieniać harmonogram usług, zastępować, zmieniać zadeklarowanych dostawców usług.
6. Rejestracje na usługi wykonywane przez Osteopatę odbywa się za pomocą systemu rezerwacji on-line, umieszczonego na stronie internetowej osteo.live
7. Zakup usługi Osteopaty jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż Pacjent nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez OSTEO.LIVE Hanna Siomava. Lista przeciwwskazań jest dostępna na stronie internetowej: osteo.live/przeciwwskazania/
8. Udział w Zabiegu Osteopatycznym jest dobrowolny. Osteopata nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia i życia Pacjenta, jeżeli szkoda zaistniała z przyczyn od Osteopaty niezależnych.
9. Osteopata nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, jeżeli usługa przez niego wykonana będzie nie zgodna z wyobrażeniem i/lub subiektywnymi oczekiwaniami Pacjenta lub Klienta.

§ 3 Korzystanie z usług Osteopaty

1. Ustalona godzina usługi jest godziną jej rozpoczęcia.
2. Czas trwania usługi jest określony na stronie internetowej osteo.live w rozdziale „Cennik”.
3. Czas trwania usługi obejmuje czas na uregulowanie formalności i/lub innych czynności niezbędnych do wykonania usługi oraz czas Zabiegu Osteopatycznego.
4. Aktualne adresy, pod którymi usługi są wykonywane, są wskazane na stronie osteo.live.
5. Pacjent powinien być przygotowany do zabiegu. Nastawić się na badanie (oglądanie, dotykanie), posiadać odpowiedni strój (bieliznę, w której Pacjent będzie czuć się swobodnie i która umożliwi specjaliście pracę z ciałem Pacjenta).
6. W przypadku spóźnienia na umówioną godzinę z winy Klienta/Pacjenta, ustalone zabiegi mogą zostać skrócone o czas spóźnienia lub nie zostać wykonane, Klient ponosi całkowity koszt usługi.
7. W przypadku, gdy pacjent nie przyszedł na umówioną usługę, ta usługa traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
8. Przed zabiegiem Pacjent oświadcza o braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu oraz informuje o faktycznym stanie swojego zdrowia.
9. Wykonanie Usług na podstawie niniejszej Umowy potwierdza się faktem skorzystania przez Pacjenta ze świadczonych mu Usług.
10. Po zakończonym zabiegu Pacjent powinien stosować się w życiu codziennym do rekomendacji udzielonych przez Osteopatę na zabiegu, w przeciwnym wypadku Osteopata nie gwarantuje skuteczności działania terapii.
11. Korzystanie z usług świadczonych przez Osteo.Live oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

§ 4 Zmiany i odwoływanie terminów wizyt

1. Odwołanie / przesunięcie terminu usługi jest możliwe z minimalnie 24 godzinnym wyprzedzeniem.
2. W celu odwołania usługi należy wysłać SMS na numer +48451515200 w którym należy wskazać imię i nazwisko Pacjenta oraz termin, w którym planowana usługa miała się odbyć.
3. Dla przeniesienia usługi na inny termin należy wysłać SMS na numer +48451515200 z wskazaniem w wiadomości nowego terminu, na który wizyta ma być przeniesiona oraz terminu, w którym planowana usługa miała się odbyć.
4. Zabiegi nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów.
5. Usługa, której termin został zmieniony, i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta/Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
6. Wizyty odwołane z przyczyn leżących po stronie Osteopaty zostają przesunięte na inny termin, ustalony wspólnie z Klientem.
7. Koszt opłaconych, lecz odwołanych w terminie uwzględnionym w punkcie 1 § 4 usług, będzie zwrócony w pełnym wymiarze w ciągu 14 dni od daty odwołania usługi. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

§ 5 Płatności

1. Usługi w OSTEO.LIVE Hanna Siomava są odpłatne.
2. Aktualne ceny usług dostępne są na stronie internetowej osteo.live w rozdziale „Cennik”.
3. Za usługi świadczone w OSTEO.LIVE Hanna Siomava płatności można dokonać za pośrednictwem serwisu płatności on-line oraz przelewem na konto. Linki do systemu płatności internetowych i rekwizyty do przelewu bankowego są dostępne na stronie internetowej: osteo.live
4. Za wykonane usługi Kupujący może otrzymać Fakturę. Faktura wystawiana jest za okres maksymalnie do trzech miesięcy od daty zakupu usługi. Faktura wystawiana jest na osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Faktura wystawiana jest w formacie elektronicznym (plik PDF wysyłany jest na e-mail/telefon Kupującego).
5. Klient zgłaszając się na umówiony termin usługi reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem, minimalnie za 24 godziny przed umówionym terminem.

§ 6 Pozostałe zapisy

1. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie OSTEO.LIVE Hanna Siomava, Osteopata nie ponosi odpowiedzialności.
2. Pacjent na zabiegu jest zobowiązany do stosowania się, na ile jest to możliwe, do instrukcji Osteopaty w celu umożliwienia wykonania określonych technik osteopatycznych.
3. Do zabiegów osteopatycznych nie będą dopuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca. Usługa będzie odwołana i opłata nie będzie zwrócona.
4. W gabinecie obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio.
5. W celu odnotowania przebiegu/progresu zabiegu oraz uniknięcia nieporozumień, w niektórych przypadkach, w gabinecie przez Osteopatę może być prowadzona foto/audio/video- rejestracja.
6. W przypadku niestosowania się przez Klienta lub Pacjenta do Regulaminu świadczenia i korzystania z usług, usługa może być odwołana i opłata nie będzie zwrócona.
7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres e-mail: osteo.pl@gmail.com

§ 7 Reklamacje

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla OSTEO.LIVE Hanna Siomava Sąd Rejonowy.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin w formacie PDF można pobrać tu: Regulamin OSTEO.LIVE